O PRACOWNI

Pracownia Badań i Konserwacji Tkanin Zabytkowych utworzona została w 2012 r. na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II jako jedna z jednostek Instytutu Historii Sztuki i Kultury na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego. Z dniem podjęcia uchwały przez Senat Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II pracownia rozpoczęła działalność naukowo-badawczą i konserwatorską związaną z opieką nad zbiorami tekstyliów kościelnych z obszaru Krakowa i Małopolski.

Trafiające do pracowni obiekty poddawane są kompleksowej konserwacji zachowawczej i estetycznej, a w toku prowadzonych czynności powstaje pełna dokumentacja dotycząca powierzonego zabytku. Wybór proponowanej metody pracy i postępowania konserwatorskiego każdorazowo poprzedza przygotowanie programu działania – zatwierdzanego następnie przez odpowiednie służby konserwatorskie – który uwzględnia indywidualny stosunek do danego obiektu i stopień jego degradacji. Niemałe znaczenie dla określenia zakresu prac konserwatorskich ma funkcja i przeznaczenie obiektu, szczególnie informacja, czy stanowi on eksponat muzealny czy też jest używany w liturgii codziennej.

Pracownia Badań i Konserwacji Tkanin Zabytkowych dysponuje nowoczesną aparaturą wykorzystywaną zarówno podczas prac konserwatorskich, jak i naukowych. Wydzielona część laboratoryjna wyposażona jest w sprzęt do przechowywania, czyszczenia tkanin na mokro, dublażu oraz wykonywania badań mających na celu ocenę stanu zachowania tkanin przed konserwacją. Tutaj trafiają obiekty jeszcze zanim zostaną poddane właściwym zabiegom naprawczym. W pracowni znajduje się mikroskop operacyjny wspomagający opracowywanie dokumentacji, zapewniając możliwość rejestrowania trudnych procesów zachodzących w środowisku wodnym podczas czyszczenia tkanin na mokro. W tej części umieszczono ponadto szafy z szufladami z wewnętrznym obiegiem powietrza oraz lampy UV do dezynfekcji przywracające czystość mikrobiologiczną pomieszczenia.

Na terenie jednostki wytyczona została – obok laboratoryjnej – także przestrzeń do wykonywania zabiegów konserwatorskich związanych z właściwym procesem konserwacji obiektów czystych mikrobiologicznie oraz ich przechowywaniem.

Działalność naukowo-badawcza realizowana jest w pomieszczeniach przeznaczonych do dokumentowania tekstyliów. Każdą z tych sal zaopatrzono w nowoczesny sprzęt mikroskopowy służący zarówno do pracy stacjonarnej, jak i terenowej.

Materiał przygotowany przez Telewizję JP2TV