Działalność naukowo-badawcza

W jednostce naukowej UPJPII duży nacisk kładziony jest na prowadzenie badań i przygotowywanie dokumentacji procesu konserwatorskiego, zawierającej informacje na temat historii obiektu, techniki wykonania, technologii produkcji, przemian stylowych zachodzących we wzornictwie i hafciarstwie epoki czy stanu zachowania. Tkaniny zabytkowe stanowią cenny materiał badawczy, który – przy wykorzystaniu właściwych narzędzi i metod analizy – pozwala zebrać szereg ważnych informacji potwierdzających fakty historyczne. Drogą do pozyskania szczególnie istotnych danych, niemożliwych do zdobycia za pomocą tradycyjnych metod z warsztatu historyka sztuki, jest interdyscyplinarna współpraca naukowa.

Dzięki wyposażeniu pracowni w odpowiednią aparaturę i przygotowaniu merytorycznemu konserwatorów możliwe jest badanie tkanin w laboratorium jednostki lub poza nią (u właściciela zabytku, w miejscu jego przechowywania lub eksponowania), przy użyciu specjalistycznego sprzętu terenowego. W toku podejmowanych działań gromadzone są informacje na temat techniki wykonywania tkanin, stanu ich zachowania, procesów degradacji, morfologii surowców i ich identyfikacji.

Nowatorskie możliwości techniczne związane są z dokumentowaniem morfologii powierzchni tkanin zabytkowych przy zastosowaniu nowoczesnego automatycznego mikroskopu cyfrowego do pracy w terenie, wyposażonego w oprogramowanie do badania tekstyliów w obrazowaniu 3D (mikroskop Smartzoom 5.1 firmy Zeiss). Mikroskop Smartzoom jest urządzeniem bezpiecznym, pracującym mobilnie in situ w miejscu przechowywania bądź eksponowania obiektu i nie wymaga pobierania próbek. Wykorzystywany jest do oceny procesów degradacji, techniki wykonania oraz budowy tkanin w technologii 3D.

By móc ostatecznie potwierdzić wiarygodność zrealizowanych in situ badań, należy zweryfikować pozyskane tą drogą wyniki. Na tym polu znajduje uzasadnienie wykorzystanie sprzętu stacjonarnego o rozszerzonych możliwościach pracy w warunkach laboratoryjnych-mikroskop Axio Imager firmy Zeiss z polaryzacją.